North Wales
Neighbourhood Watch
Association
 
Cymdeithas
Gwarchod Y
Gymdogaeth
Gogledd
Cymru

Mae gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd a themâu cyffredinol Gwarchod y Gymdogaeth Gogledd Cymru’n cyd-fynd â chynllun strategol pum mlynedd y
Rhwydwaith Gwarchod y Gymdogaeth a Chartrefi (2015-20). Fodd bynnag mae’r cyd-destun y tu ôl i’r themâu yn adlewyrchu’r ardal leol.
 
Ein Gweledigaeth: yw cymdeithas ofalgar, gydlynol, hydwyth sy’n seiliedig ar ffydd a pharch a lle mae atal trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn rhywbeth sy’n cael ei gydnabod a’i wreiddio yn ein cymunedau.
 
Ein Cenhadaeth: Y nod yw dod â chymdogion at eu gilydd i greu cymunedau
cyfeillgar, gweithgar a chryf lle bydd troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn llai tebygol o ddigwydd
 
Ein gwerthoedd: bod yn gredadwy, atebol, tryloyw, gofalgar, realistig, cynhwysol, cynaliadwy ac annibynnol.
 
 
Gallwch lawrlwytho'r cynllun strategol llawn drwy glicio yma. (~ 700K PDF)
Click me for the English version